ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075,343716, 075-342308
นายอาคม สุชาติพงษ์
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสรวีย์ แสงเงิน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
คุรุสภา
การบริหารงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
E - Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมย์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลับหน้าแรก

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยขอให้บุคลากร ทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริต 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. หน้าที่และอำนาจ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
9. การใช้สื่อออนไลน์ (Social Network)
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20. รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กลับหน้าแรก