ที่ รายการเอกสาร เผยแพร่เมื่อ
42 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศธจ.นศ. 7  ดาวน์โหลด 19 มิถุนายน 2567
41 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2567  ดาวน์โหลด 12 มิถุนายน 2567
40 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567  ดาวน์โหลด 12 มิถุนายน 2567
39 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 8 มกราคม 2567
38 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 3 พฤศจิกายน 2566
37 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา  ดาวน์โหลด 2 ตุลาคม 2566
36 คู่มืออบรม Phonics  ดาวน์โหลด 21 สิงหาคม 2566
35 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 2 เมษายน 2566
34 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 22 พฤศจิกายน 2565
33 แบบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 7 ตุลาคม 2565
32 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายไตรมาส)  ดาวน์โหลด 7 ตุลาคม 2565
31 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 7 ตุลาคม 2565
30 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 7 ตุลาคม 2565
29 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 7 ตุลาคม 2565
28 บทสรุปผู้บริหาร ผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลด 4 ตุลาคม 2565
27 กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566  ดาวน์โหลด 4 ตุลาคม 2565
26 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 20 กันยายน 2565
25 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  ดาวน์โหลด 12 กันยายน 2565
24 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ดาวน์โหลด 12 กันยายน 2565
23 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 6 กันยายน 2565
22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสสารเชิงรุก สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 4 กันยายน 2565
21 คู่มือการปฏิบัติงานผู้ประสานงานคุรุสภาระดับจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 10 มิถุนายน 2565
20 คู่มือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุก  ดาวน์โหลด 10 มิถุนายน 2565
19 ข้อกฎหมาย : การระงับการเบิกจ่ายเงินเดือน กรณีข้าราชการไม่มาปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด 17 ธันวาคม 2564
18 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 15 ธันวาคม 2564
17 แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 15 ธันวาคม 2564
16 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ดาวน์โหลด 11 พฤษภาคม 2564
15 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  ดาวน์โหลด 11 มีนาคม 2564
14 แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลด 11 มีนาคม 2564
13 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด 25 กุมภาพันธ์ 2564
12 รายงานผลการดำเนินงานการใช้รูปแบบ APDSIR (เอดีดีเซอร์) Model เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams for Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด 17 พฤศจิกายน 2563
11 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ดาวน์โหลด 4 พฤศจิกายน 2563
10 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลด 14 ตุลาคม 2563
9 รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  ดาวน์โหลด 14 ตุลาคม 2563
8 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 10 สิงหาคม 2563
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด
6 .รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด
1720812791
5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  ดาวน์โหลด 11 พฤศจิกายน 2562
4 รายงานผลการดำเนินงาน การประชุม สัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 11 พฤศจิกายน 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด 8 พฤศจิกายน 2562
2 หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  หลักสูตร  แนวการจัดการเรียนรู้ 22 ตุลาคม 2562
1 รายงานผลการทดสอบ O-NET 2561