ระบบสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564
*** ข้อมูลทั่วไป ***
   รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามสังกัด
   รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ
*** ข้อมูลนักเรียน ***
   จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด
*** ข้อมูลครูผู้สอน ***
   จำนวนครูผู้สอนจำแนกตามสังกัด