สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

หลักสูตรส่งเสริมการนำผลสอบ (O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ ชื่อ - นามสกุลโรงเรียนกระบวนการ
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านสันยูง
1นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิทโรงเรียนบ้านสันยูง
โรงเรียน : โรงเรียนวัดนากุน
2นางบัณฑิตา ชูปูโรงเรียนวัดนากุน
โรงเรียน : โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
3นางอรทัย เดชเชียรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
โรงเรียน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4นายเผชิญ อุปนันท์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
5นางเกศกนก ณ พัทลุงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
6นางเณศรา สุวรรณาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
7นางจิราพร ชิณวงศ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
8นางสาวเกษรา บริสุทธิ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
9นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10นางประทุม บารมีวุฒิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
11นายสุภรณ์ แสงผะกายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
12นายเริงบพิธ เพชรคงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
13นางสาวพัชรดา ลิขิตการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
14นางสาวรัตนา อินทรพฤกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
15นางจันทรา ด่านคงรักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช