สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

หลักสูตรส่งเสริมการนำผลสอบ (O-NET) ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ ชื่อ - นามสกุลโรงเรียนกระบวนการ
โรงเรียน : กาญจนศึกษา
1นางวรรณี แร่ทองกาญจนศึกษา
2นางสมใจ รัตนสุภากาญจนศึกษา
3นางสาวมณีภรณ์ จันทร์จะนะกาญจนศึกษา
โรงเรียน : กาญจนศึกษาพัฒนาการ
4นางอารีย์ จันทร์ลอยกาญจนศึกษาพัฒนาการ
5นางสาวอรชา ทองสง่ากาญจนศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียน : เกตุชาติศึกษา
6นางชลธิชา หยูทองเกตุชาติศึกษา
7นางวรรณพร ชูศาลาเกตุชาติศึกษา
โรงเรียน : เกียรติขนอมศึกษา
8นายกัมปนาท เสือทองเกียรติขนอมศึกษา
9นายนพดล รัตนพันธ์เกียรติขนอมศึกษา
โรงเรียน : โคกครามพิชาการ
10นางกาญจนา นวลมากโคกครามพิชาการ
11นายอรรถพล มีฎฐารักษ์โคกครามพิชาการ
โรงเรียน : ฆังคะทวีศิลป์
12นางสาววนิสรา วรรณกูญฆังคะทวีศิลป์
13นายจักรวุธ ภิรมย์รสฆังคะทวีศิลป์
โรงเรียน : จรัสพิชากร
14นางสาวอัญชลี ศิริรัตน์จรัสพิชากร
15นางสาวสุภาพร จินดาโชติจรัสพิชากร
โรงเรียน : เจริญมิตร
16นางสาวเครือวัลณ์ ผู้ล้ำเลิศเจริญมิตร
17นางสาวสาลีนี คลิ้งขลิบเจริญมิตร
โรงเรียน : เจริญวิทย์
18นางสาวพัชรินทร์ พรหมณะเจริญวิทย์
19นายฐิตินันท์ อาจหนูเจริญวิทย์
โรงเรียน : เจริญวิทยา
20นางสุจินดา ชุมศรีเจริญวิทยา
21นางสาวจิระภา ขาวนวลเจริญวิทยา
โรงเรียน : ชะอวดวิทยา
22นางสาวนาตยา มีเสนชะอวดวิทยา
โรงเรียน : ชุบธรรมวิทยา
23นางนงรัตน์ เจริญสุขชุบธรรมวิทยา
24นายบุญช่วย เจริญสุขชุบธรรมวิทยา
โรงเรียน : ชูศิลป์วิทยา
25นางกิตติยา พงศ์กิตติคุณชูศิลป์วิทยา
26นางพิจิตรา กิจวิจิตรชูศิลป์วิทยา
โรงเรียน : ดรุณศึกษา
27นางนฤมล หนูเกลี้ยงดรุณศึกษา
28นางสาวนิรมล ชัยหมื่นดรุณศึกษา
โรงเรียน : ดรุณศึกษา2
29นางสาวอัญชิสา จันทรดรุณศึกษา2
30นางสาวอาภรณ์ พรหมแก้วดรุณศึกษา2
โรงเรียน : ตันติวัตร
31นางศุภลักษณ์ หนูทองตันติวัตร
32นางสาวกันย์ชิสา หนูคงตันติวัตร
โรงเรียน : ไตรภูมิวิทยา
33นายภาวินทร์ ณ พัทลุงไตรภูมิวิทยา
34นางเพ็ญศรี ณ พัทลุงไตรภูมิวิทยา
35นางสาวธวัลยา เกิดบ้านใหม่ไตรภูมิวิทยา
โรงเรียน : ท้าวราษฎร์สงเคราะห์
36นายอุเธน ส่งแสงท้าวราษฎร์สงเคราะห์
37นางณัฐพร หอแก้วท้าวราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียน : นรรถยาพิศนุสรณ์
38นางมัทนียา พัฒนะปราชญ์นรรถยาพิศนุสรณ์
39นายศุภชีพ โพธิ์ดีนรรถยาพิศนุสรณ์
โรงเรียน : บำรุงวิทยา
40นางสาวอุษณีย์ อีดยีบำรุงวิทยา
41นางสาวสุไรยา หมะจิบำรุงวิทยา
โรงเรียน : ประชาอุทิศมูลนิธิ
42นายกมลศักดิ์ ทองปัสโนประชาอุทิศมูลนิธิ
43นางสาวณัฐธิดา ชาญปราณีตประชาอุทิศมูลนิธิ
โรงเรียน : ประทีปศาสน์
44นางสาวสายธารา อะหมัดประทีปศาสน์
45นางจินตนา แนวชลประทีปศาสน์
โรงเรียน : ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์
46นางสาวอริสรา ไพรินทร์ประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์
47นางสาวอุษา สุระประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์
โรงเรียน : ประสาทธรรมวิภัช
48นางสาวสุทธินี นาคะสรรค์ประสาทธรรมวิภัช
49นายเจษฎา ไชยฤกษ์ประสาทธรรมวิภัช
โรงเรียน : ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์
50นางอารยา เวทย์วรบูรณ์ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์
51นางณัฐวดี สุขสวัสดิ์ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์
โรงเรียน : ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ
52นางรัตนา เจ๊ะแล๊ะปัญญาสารธรรมมูลนิธิ
53นางสาวดรรชนี หมินหมันปัญญาสารธรรมมูลนิธิ
โรงเรียน : ปาลิกาวิทยานุสรณ์
54ดร.ศดิศ แนมใสปาลิกาวิทยานุสรณ์
55นางสาวกิ่งแก้ว ไทรทองปาลิกาวิทยานุสรณ์
โรงเรียน : พระบรมธาตุพิทักษ์
56นางภัทราภรณ์ หนูเพชรพระบรมธาตุพิทักษ์
57นางสาวเนตรนภา นุ่มนวลพระบรมธาตุพิทักษ์
58นางพิมลวรรณ จันทร์ศรีพระบรมธาตุพิทักษ์
โรงเรียน : พระปริยัติธรรมวัดโคกเบี้ยว
59พระใบฎีกา วัฒนาอภิวฑฺตโนพระปริยัติธรรมวัดโคกเบี้ยว
60นางสาวนพวรรณ ขันทะเสนพระปริยัติธรรมวัดโคกเบี้ยว
โรงเรียน : พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
61นายปรวรรต ศักดิพรหมพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
โรงเรียน : พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
62นายจักราวุธ ศรีเกตุพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
63นางสาวอุไรวรรณ ปานีสงค์พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
โรงเรียน : พัฒนศาสน์วิทยา
64นายอาหมีน ดาราพงศ์พัฒนศาสน์วิทยา
65นายสุชาติ ชัยเภทพัฒนศาสน์วิทยา
โรงเรียน : พึ่งตนเอง
66นางสาวโชติกานต์ พาหุบุตรพึ่งตนเอง
67นางสาวสายสุนีย์ เบญจรงพึ่งตนเอง
โรงเรียน : แพทยกิจพิทยา
68นางรุ่งเรือง บุญไชยแพทยกิจพิทยา
69นางสาวนงนาฎ หวั่นซ่านแพทยกิจพิทยา
โรงเรียน : ไพบูลย์วิทยา
70นายอภิชัย ชีวะไพบูลย์วิทยา
71นางสาวสุวลักษณ์ ไทยกูลไพบูลย์วิทยา
72นางสาวนันทิยา จินดานครไพบูลย์วิทยา
โรงเรียน : ภูมิสถิตย์วิทยา
73นางสาวเจริญศรี วิญญูประสิทธิ์กุลภูมิสถิตย์วิทยา
74นางสุดารัตน์ ไตรสุวรรณภูมิสถิตย์วิทยา
75นางอรวรรณ กรดแก้วภูมิสถิตย์วิทยา
โรงเรียน : มนต์หทัย
76นางวิมล เทพทองมนต์หทัย
77นายประคอง เจ้าย่านมนต์หทัย
78นายวรายุทธ์ หมวดเมืองมนต์หทัย
โรงเรียน : มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน
79นายจักกฤษณ์ พิกุลกาญจน์มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน
80นางสาวยุสรอ อนุรักษ์วิริยะกุลมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน
โรงเรียน : มัธยมบุญคงอุปการ
81นางจามรีย์ แสนโบราณมัธยมบุญคงอุปการ
82นายสันติ หอมเดชมัธยมบุญคงอุปการ
โรงเรียน : มัธยมยานากาวา
83นายสมทรง ฝั่งชลจิตรมัธยมยานากาวา
84นางสาววริษา แหละยุหีมมัธยมยานากาวา
โรงเรียน : มัธยมวีรศิลปิน
85นางสาวพรรัตน์ วาระเพียงมัธยมวีรศิลปิน
86นางยินดี ทองสุวรรณมัธยมวีรศิลปิน
โรงเรียน : มัธยมศักดิ์ศิลปิน
87นางสาวอุมาพร รัตนานกมัธยมศักดิ์ศิลปิน
88นางสาวฐนมณ หัวเพชรมัธยมศักดิ์ศิลปิน
โรงเรียน : มารีย์พิทักษ์ศึกษา
89นางสาคร มาตพงษ์มารีย์พิทักษ์ศึกษา
90นายจิระ พรายทิพย์มารีย์พิทักษ์ศึกษา
โรงเรียน : มูลนิธิสหมิตรศึกษา
91นายสุวิทย์ มีดีมูลนิธิสหมิตรศึกษา
92นางวรรณา บุญจังหูนมูลนิธิสหมิตรศึกษา
โรงเรียน : ร่อนพิบูลย์วิทยา
93นางสาววิไลรัตน์ ชูช่วยร่อนพิบูลย์วิทยา
94นางสาวจิรวรรณ สุวรรณ์ร่อนพิบูลย์วิทยา
โรงเรียน : รัตนศึกษา
95นางพรทิพย์ คำสุวรรณรัตนศึกษา
96นางณัฐกานต์ หะยีตาเยะรัตนศึกษา
โรงเรียน : ราษฎร์นิยมวิทยา
97นางจีระวัจน์ เรืองสังข์ราษฎร์นิยมวิทยา
98นางศรีประภา ปานหมีราษฎร์นิยมวิทยา
โรงเรียน : เลิศปัญญาวิทย
99นางสาวชฎากานต์ พูนวงค์เลิศปัญญาวิทย
100นางสาวศิรินาถ เกษรสิทธิ์เลิศปัญญาวิทย
โรงเรียน : วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์
101นางสาวจีรนันท์ คงแป้นวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์
102นางรุ่งอรุณ ทองแก้ววัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์
โรงเรียน : วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
103นายเลิศศักดิ์ จู้ห้องวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
104นางจินดา เครือหงส์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช
โรงเรียน : ศรีธรรมราชศึกษา
105นางดวงใจ สิริกุลชาตศรีธรรมราชศึกษา
106นางสาวอุไรวรรณ เกลื่อนเมืองศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียน : สตรีจรัสพิชากร
107นางกาญจนา ศรีกิ้มสตรีจรัสพิชากร
108ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ศรีกิ้มสตรีจรัสพิชากร
โรงเรียน : สตรีดำรงเวท
109นางนันทวรรณ รัตนคชสตรีดำรงเวท
110นายสมเจตน์ มุกน้อยสตรีดำรงเวท
โรงเรียน : สหมิตรบำรุง
111นางจรรยา บริบูรณ์สหมิตรบำรุง
112นายพงษ์นาค แซ่เลียบสหมิตรบำรุง
โรงเรียน : สหมิตรวิทยา
113นางสาวบัญฑิตา ชาตรีสหมิตรวิทยา
114นางสาวนาฎลดา แดงเดชสหมิตรวิทยา
โรงเรียน : สามัญศึกษาวัดแจ้ง
115นายสมชาย พูลพงศ์สามัญศึกษาวัดแจ้ง
116นางปรางทิพย์ พิกุลงามสามัญศึกษาวัดแจ้ง
โรงเรียน : สิทธาภัทร์
117นางสาวอภิสรา อำลอยสิทธาภัทร์
118นางสาวภัทรพร สุดสวาทดิ์สิทธาภัทร์
โรงเรียน : สุขสวัสดิ์วิทยา
119นางอุบลรัตน์ ช้างกลางสุขสวัสดิ์วิทยา
120นางสาวยุวดี กาญจนามัยสุขสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียน : สุมณฑาศึกษา
121นางสาวรุจิราภรณ์ คงไชยสุมณฑาศึกษา
122นายณรงค์ทัย ชุมเมืองจีนสุมณฑาศึกษา
โรงเรียน : เสริมปัญญา
123นางอรวรรณ สัมพันชรัตน์เสริมปัญญา
124นางปิยรัตน์ กิจเวชเสริมปัญญา
โรงเรียน : หนองนกประสาทศิลป์
125นางสาวดุสิตพร คาบุตรหนองนกประสาทศิลป์
126นางลัดดาวัลย์ ชื่นชมหนองนกประสาทศิลป์
โรงเรียน : หลวงครูวิทยา
127นางดวงใจ หนูโสดหลวงครูวิทยา
128นางพัฒชรี เกริกเกียรติยศหลวงครูวิทยา
โรงเรียน : อนุบาลพลพันธ์
129นางณภัทราวี สงพุ่มอนุบาลพลพันธ์
130นางสาวภัทรภรณ์ รัตนบันดาลอนุบาลพลพันธ์
โรงเรียน : อนุบาลเพชรทวี
131นางสุเพ็ญศรี สงแก้วอนุบาลเพชรทวี
132นางวราณัญ จันทร์ศรอนุบาลเพชรทวี
โรงเรียน : อนุบาลรุ่งรัศมี
133นางสาวพิมพ์โพยม บุญมาอนุบาลรุ่งรัศมี
134นายวีรพงษ์ เรืองจันทร์อนุบาลรุ่งรัศมี
โรงเรียน : อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา
135นางจักรี จริตงามอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา
136นางสาวณัฏฐ์ฎาพร สโมสรอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา
โรงเรียน : อนุสรณ์พรสวัสดิ์
137นายพรสวัสดิ์ รัตนสุวรรณอนุสรณ์พรสวัสดิ์
138นายชุมพร รัตนสุวรรณอนุสรณ์พรสวัสดิ์
โรงเรียน : อักษรวิทย์
139นางสาววรรณิศา สิทธิเชนทร์อักษรวิทย์
140นางสาววันวิสา ชูมีอักษรวิทย์
โรงเรียน : อัลมูวาห์ฮิดีน
141นางสาวผัดตา ดารากัยอัลมูวาห์ฮิดีน
142นายศักดิ์ชัย ยุทธแสงอัลมูวาห์ฮิดีน
โรงเรียน : อำมาตย์พิทยานุสรณ์
143นายณัฐวุฒิ ภารพบอำมาตย์พิทยานุสรณ์
144นางสาวเยาวลักษณ์ ถนอมใจอำมาตย์พิทยานุสรณ์
145นางสาววินิตา ปรีชาอำมาตย์พิทยานุสรณ์
โรงเรียน : อุดมปัญญาจารย์
146นายพูลศักดิ์ ชำนาญขาวอุดมปัญญาจารย์
147นางสาวสุชานาถ ศรีเพ็ชรอุดมปัญญาจารย์