สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-356552 โทรสาร 075-342308
||| เว็บใหม่ --> คลิกที่นี่||| วันเสาร์ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 -- 'ชาวนครร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธาน ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผนดินในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
ที่ ชื่อ - นามสกุลโรงเรียนกระบวนการ
1นายสุธีรุจ อุปถัมภ์เขาพังไกร
2นายโชติ คำนวณบ้านห้วยหาร
3นายดุสิต คงจันทร์เบญจมราชูทิศ
4นายภักดี เหมทานนท์เบญจมราชูทิศ
5นายวันชัย วงศ์ศิลป์วัดจันดี
6นายสุดสาคร พรมนินวัดทางพูน
7นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
8นางจุรีรัตน์ สงณรงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
9นายไพรัช ธุวธาดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
10นายวีระพันธ์ โชติวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
11นางเกศกนก ณ พัทลุงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
12นางจุฑารัตน์ มานะชนม์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
13นางทิพย์พวัน ชูหนูสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
14นางธนวรรณ เภรีฤกษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
15นางนงค์นาฏ ศรีเมืองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
16นางปรีญา อ่อนสูงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
17นางพลอยธิดา ทองนะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
18นางเรวดี พงเสนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
19นางศิริพร ธรรมชาติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
20นางสาวดาวรุณี มีแสงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
21นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
22นางสาวละมุญ จินกระวีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
23นางสาวสาริสา สุขหอมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
24นายถนอม นิตย์วิมลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
25นายเริงบพิตร เพชรคงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
26นายวิลาศ ชูช่วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
27นายเสถียรวัฒน์ มูสิเกิดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
28นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบโสภณคณาภรณ์
29นายสัญชัย พูลสุขหมู่บ้านป่าไม้
30สิบเอกสง่า ด่านวัฒนาหัวไทร (เรือนประชาบาล)
31นายคีรี มากสังข์หัวไทรบำรุงราษฎร์