ที่หนังสือ เรื่อง
ที่ ศธ 0277/3142การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/2957ส่งเกียรติบัตร
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/ว1316การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/ว1014ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกต้อง
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/ว207การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1395ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1237การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1082การประชุมสัมมนาการวิเคราะห์เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1110ประกาศผลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ประจำปี พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/904โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3] [4]
ที่ ศธ 0277/863การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/2875การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจําปี ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/2870การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/2240ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๑ พื้นที่ภาค 8 ปีที่ 3 (รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8)
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/2031การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1980การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1753ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพสู่รางวัลพระราชทาน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1380การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1262การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1247การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยอักษา (G)
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1232การนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1227การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1310แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการภาคเรียนที่ 1/2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1270การจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2560 (ค้างจ่ายร้อยละ 0.91)
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1261การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1111การเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/1034การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1022การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/1049ประกาศอัตราการอุดหนุน และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/1058แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/1000(ถึง โรงเรียนเอกชนในสังกัด) การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/999การดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ถึง หน่วยงานทางการศึกษา)
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2]
ที่ ศธ 0277/998การตรวจติดตามการดำเนินโครงกาารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/983การประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/969การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยใช้ O-NET เป็นฐาน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/958ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/928โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/823แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือยืมเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/820การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/764การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/754โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/725การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติ
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/722.การดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้ "มูลนิธทิุนการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ ๑๐
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/722การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/708การจัดงานหรือกิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/145ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแปลงขยะเป็นทุนเพื่อเยาวชนในท้องถิ่นภายใต้โครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราชสะอาด
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/660แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/586รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/608ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/794การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐"
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/589ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อเอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/576โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/557การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/527การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/502การเบิกเงินสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/524การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3]
ที่ ศธ 0277/507การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/363การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/326การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/194ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/328โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1] [2] [3] [4]
ที่ ศธ 0277/323การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/273สำรวจรายชื่อนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/1037การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/942ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (My Office)
ดาวน์โหลด หนังสือ สิ่งที่ส่งมาด้วย [1]
ที่ ศธ 0277/965จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 - เมษายน 2560
ดาวน์โหลด หนังสือ
ที่ ศธ 0277/871การอบรมปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา
ดาวน์โหลด หนังสือ