ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075-343716, 075-342308
 
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
กลับหน้าหลัก ITA 2565
*** แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนดำเนินงาน ***
ที่ รายการ ลิงค์
1 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 คลิก
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก
3


- รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
- แบบ สงป. 301
- แบบ สงป. 302
คลิก
คลิก 301
คลิก 302
4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2564 คลิก
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก