ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075-343716, 075-342308
 
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
กลับหน้าหลัก ITA 2565
*** การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ***
ลำดับที่ รายการเอกสาร
1 ประกาศวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 การซักซ้อมการแต่งกายมาปฏิบัติราชการ
3 รายงานการดำเนินการตามประกาศวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ
5 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเ?สกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565