ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075-343716, 075-342308
 
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
กลับหน้าหลัก ITA 2565
*** การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ***
ลำดับที่ รายการเอกสาร
1 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 523/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 รายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 แบบประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
4 รายงานการควบคุมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
6 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโชน์ส่วนตกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
8 การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง