ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075-343716, 075-342308
 
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
กลับหน้าหลัก ITA 2565
*** เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ***
ลำดับที่ รายการเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 บันทึกข้อความ ศธจ.นครศรีธรรมราช เรื่อง กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนสุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 A Declaration of Intent to Administrate The Nakhon Si Thammarat Provincial Education Office With Honesty & Integrity