ศธจ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-356552,075,343716, 075-342308
 || เว็บเก่า || [[ อยู่ระหว่างถ่ายโอนข้อมูลมายังเว็บไซต์ใหม่ ]]
นายสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางปรานี คู่มณี
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางอุไรวรรณ วิชัยกุล
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิลาศ ชูช่วย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมนูหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
กลุ่ม/หน่วย
อำนวยการ
นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา
บริหารงานบุคคล
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
นิเทศติดตาม และประเมินผล
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระบบงานภายใน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลับหน้าแรก

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยขอให้บุคลากร ทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริต 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. หน้าที่และอำนาจ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
9. การใช้สื่อออนไลน์ (Social Network)
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20. รายงานผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กลับหน้าแรก