ที่ รายการเอกสาร อัพเดทเมื่อ
21 คู่มือการปฏิบัติงานผู้ประสานงานคุรุสภาระดับจังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 10 มิถุนายน 2565
20 คู่มือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงรุก  ดาวน์โหลด 10 มิถุนายน 2565
19 ข้อกฎหมาย : การระงับการเบิกจ่ายเงินเดือน กรณีข้าราชการไม่มาปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด 17 ธันวาคม 2564
18 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 15 ธันวาคม 2564
17 แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด 15 ธันวาคม 2564
16 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ดาวน์โหลด 11 พฤษภาคม 2564
15 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  ดาวน์โหลด 11 มีนาคม 2564
14 แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลด 11 มีนาคม 2564
13 รายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด 25 กุมภาพันธ์ 2564
12 รายงานผลการดำเนินงานการใช้รูปแบบ APDSIR (เอดีดีเซอร์) Model เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams for Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด 17 พฤศจิกายน 2563
11 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ดาวน์โหลด 4 พฤศจิกายน 2563
10 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลด 14 ตุลาคม 2563
9 รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  ดาวน์โหลด 14 ตุลาคม 2563
8 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 10 สิงหาคม 2563
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด
6 .รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด
1656937854
5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย  ดาวน์โหลด 11 พฤศจิกายน 2562
4 รายงานผลการดำเนินงาน การประชุม สัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลด 11 พฤศจิกายน 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ APDSIR Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด 8 พฤศจิกายน 2562
2 หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา  หลักสูตร  แนวการจัดการเรียนรู้ 22 ตุลาคม 2562
1 รายงานผลการทดสอบ O-NET 2561